Regulamin

Każdy Klient Akademii Fitness Planet zobowiązany jest:

 • do zapoznania się i przestrzegania regulaminu klubu,
 • do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach, tylko na czas pobytu w klubie, przedmioty wartościowe prosimy przechowywać w recepcji.
 • .Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klient  Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady medycznej.
 • Członkiem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
 • do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych Członków, powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia klubu, jak również zniszczenia pomieszczeń klubu
 • do zmiany obuwia i zachowania czystości na terenie klubu, oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się
 • zapoznania się z instrukcjami użytkowania dotyczącymi korzystania z siłowni, sal aerobiku, sauny przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,
 • stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów
 • w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń nosić ubiór i obuwie sportowe zamienne (różne od tego w którym Członek przyszedł do klubu
 • nie spożywać alkoholu oraz nie palić tytoniu na terenie klubu,
 • Korzystanie z usług Klubu i sprawy organizacyjne:
 • Ćwiczenia aerobiku prowadzone są w grupach
 • Akademia Fitness Planet ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy 
 • w sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
 • W klubie są kamery na sali ćwiczeń i w recepcji  ( dla bezpieczeństawa )
 • Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 10% zajęć? Chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami,( udokumentowanymi przez uczestnika) takimi jak choroba i inne.Wtedy można zaliczyć w innym terminie ( odpłatnie ).
 • Przed rozpoczęciem zajęć całość kwoty jest wymagana !!!